ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 
ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА НБУ "Михаил Лъкатник": lakatnik.org/
 
 

Информация за подготовката на учениците 

за часовете по домашен бит и техника и изобразително изкуство: 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИГРА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

 

classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
width="660" height="600">
width="660"
height="600"
src="https://online.dechica.com/game660.swf"
quality="high"
pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash">
 
 
 

Аз съм онлайн