Български език и литература

 

По Български език учениците да преговарят:

 • корелативните двойки широки и тесни гласни; звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни;
 • звуковите промени на гласните в ударена и неударена сричка; на съгласните в краесловна сричка и при струпани съглани;
 • правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила;
 • разграничаване звуковата и смисловата страна на думата;
 • звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думи;
 • правила за правопис на представките и наставките в думите;
 • правопис на думи без самостойно ударение;
 • еднозначност и многозначност на думите, пряко и преносно значение;
 • сродни думи, синоними и антоними;
 • думите като части на речта и техните граматически категории:
 • съществително име – видове, род, число, членуване;
 • прилагателни имена – съгласуване със същ. име по род, число, степенуване;
 • числителни бройни и числителни редни имена;
 • глаголи – лице, число, сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено време;
 • наречие – вид, степенуване;
 • видове изречения по цел на изказване;
 • просто и сложно изречение;
 • главни части на изречението - подлог и сказуемо;
 • словоредни варианти в изречението, според целта на изказване;
 • пунктуацията в началото, края и в средата на изречението; представяне на пряката реч;
 • видове текст: научен и художествен; описание, повествование, разсъждение;
 • начини за редактиране на текст чрез съкращаване, прибавяне, заместване и разместване

 

По Литература учениците да преговарят:

 

1. Литературни жанрове:

 • приказка – авторова и фолклорна, за животни, битова, вълшебна;
 • разказ;
 • легенда;
 • мит;
 • басня;
 • афоризъм, пословица и поговорка;
 • комикс;
 • откъс от повест или роман;
 • гатанка;
 • народна песен;
 • стихотворение.

2. Художествени похвати и изразни средства:

 • олицетворение, одухотворение;
 • епитет;
 • повторение;
 • изброяване;
 • сравнение;
 • разсъждение, повествование, описание;
 • диалог, монолог.

3. Етическа опозиция добро-зло;

4. Етически отношения в семейството и общността.

 

***

Числителни имена

***

За папката НВО

 
Какво трябва да знаем по БЕЛ в IV клас
 
 
***

Какво трябва да знаем по Литература в IV клас

 
***
 
За 19.03. (вторник)
 

1. Препишете текста и подчертайте наречията.

2. Сравнете изразите

„пееха весело“ – "весели птици“;

„тържествено се понесе“ – „тържествен гръм“.

3. Извадете от текста всички наречия и определете вида им.

4. Степенувайте наречията от 4 и 5 изречение в останалите две степени.

***

за 18.03. (понеделник)
 1. „За два гроша“ – Йосиф Нунев - писмен преразказ, Читанка – стр. 108
 2. Читанка, стр. 84 – от стихотв. „Поточе“ – да се напишат и определят наречията
 3. Читанка, стр. 85 – „Отечество любезно“ – Иван Вазов - наизуст
ВАЖНО!

Във връзка с участие на наши ученици в XXIII Национална ученическа философска конференция „Човек – свят“ на 22.03. /петък/ напомням, че категорията, в която ще участват четвъртокласниците, е „Приказка по дадено начало“. Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности. Желаещите деца от IV „б“ и IV „в“ клас да се подготвят през почивните дни, като напишат приказка /по избор/ по дадено начало с край, отговарящ на изискванията, посочени по-горе. В понеделник ще имат възможност да представят своите творби и ще обсъдим кои ще са участниците, представящи нашето училище.

ПРИЯТНИ И ПОЛЗОТВОРНИ ПОЧИВНИ ДНИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЗА ОТЛИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАДАЧИТЕ ЗА УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРА  - 
11.03.2019 г.!
 
 
За 11.03. (понеделник)

Подготовка за часа по Четене:

1. Мисловна карта /доклад/ за кукувицата

2. Да се прочетат легенди за кукувицата и да се преразказват.

УТ по Четене, стр.44/4 упр.

Допълнителна литература:

ТУК и ТУК

***

За 05.03. (вторник)

 
2. Учениците се подготвят да рецитират стихотворения, 
посветени на Трети март, за конкурса "Рецитирам за България".
 
3.  "Марийка и славей" - българска народна песен - наизуст
 
***
 
За 18.02. /понеделник/
1.
 
2. Писмен преразказ на текста "Апостолът в премеждие" - Иван Вазов
IV "б" - пишат преразказа в тетрадката по литература 
IV "в" пишат поправка на преразказа в тетр. по литература
 
3. Интерактивно упражнение в Learningapps
"146 години безсмъртие"
АПОСТОЛЪТ В ПРЕМЕЖДИЕ
 
За 11.02. /понеделник/
 
За 06.02. /сряда/

За 04.02.2019 г.

 /понеделник/

Файл за сваляне:
***

Думи. Значение на думите - тест

Пряка реч. Редактиране на текст. Синоними, сродни думи, форми на думите - тест
 
 
***

Пунктуация на сложното изречение - презентация

 ТУК 

***

Упражнения за прилагателно име

ТУК

ТЕСТ - БЕЛ по формат на НВО

https://bit.ly/2W7agbT

QR CODE

Прилагателно име

Сборник "Езикови упражнения", стр. 35 и 36

***

 
За 18.12.2018 г. /вторник/
 
 

Учебник по БЕЛ, стр. 35/ упр. 5, 7 и 8

Поправка на самостоятелната работа

 

***

 

За 03.12.2018 г. /понеделник/
 
Днес учениците са получили общо четири работни листа, по които работиха в час по ЗИП - БЕЛ. Единият от тях "ТЕСТ - ПРЯКО И ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА" е оценен и върнат за поправка. Останалите три са попълнени и трябва да останат в тетрадката за ЗИП. По последния, свързан с правопис на сложните думи, учениците имат задача, която трябва да изпълнят в тетрадката за домашна работа. Всички правила нека са маркирани и научени! Прилагам работния лист, по който ще подготвят домашната работа.
 
 

ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ В ПАПКАТА ПО БЕЛ В LEARNINGAPPS ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ!

 
 
 
За 27.11.2018 г. /вторник/
 

С двойките римувани думи в преносно значение

съставете и напишете гатанка или стихотворение.

За 26.11.2018 г. /понеделник/

УПРАЖНЕНИЯ  ЗА ПОЧИВНИТЕ ДНИ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИТЕ ДУМИ
 
 
ОБРАЗУВАНЕ НА СЛОЖНИ ДУМИ
 

ПРОИЗВОДНИ И НЕПРОИЗВОДНИ ДУМИ

 

 

НОВО УПРАЖНЕНИЕ 

ТЕСТ „ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ – 4. КЛАС“

bit.ly/2Q0pj7g 

QR Code:

 
ЗА 12.11.2018 г.
 
Изтегли от ТУК !
 
ЗА 05.11. /ПОНЕДЕЛНИК/
 1. УТ, стр. 16 – „Сянката на магарето“ от Йордан Радичков, упр. 2 – 4
 2. Читанка, стр. 30/ За олицетворенията – устен преразказ на приказката „Магаре и кон“ от Ангел Каралийчев
 

Домашна работа за 22.10. /понеделник/

 • Препис на изреченията от упр. 3/ стр. 12 - Езикови задачи
 • Да се подчертаят подлозите в изреченията.
 • Самопроверка на 4 упр./ стр.13 от УТ

 
 
 

***

АРХИВ
 
 

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗХОДНО НИВО

 
 
До 8.05. (вторник) да е решен.
 
Всички интерактивни упражнения в Learningapps да се отработят до достигане на верен отговор. 
 
***

 

 
 
ЗА 26.04./четъртък/
 
За 23.04.2018 г.
/понеделник/
 

1. ПОПРАВКА НА ПРЕРАЗКАЗА НА ПРИКАЗКА ЗА ХИТЪР ПЕТЪР. 

2. РАБОТЕН ЛИСТ 
Изтегли от 
 
***
 
За 20.04.2018 г.
/петък/
 
***
 
ЗА 16.04.2018 г.
/понеделник/
 
РАБОТЕН ЛИСТ 
 
 
В тетрадката за домашна работа да се препише текстът и да си изпълнят упражненията към него:
 
 
 
ВАКАНЦИОННИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БЕЛ
 
ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК
 ЗА КНИГАТА, КОЯТО ПРОЧЕТОХТЕ ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА
 
 
 

Всички ученици, участвали в първи етап на конкурса "Аз съм българче", преминават във втори етап. Всеки ученик вече знае темите, по които да се подготвя и през ваканцията.

Темите за втори етап /по избор/:
1. Приказна България /пътешествие из чудните кътчета на родината/
2. Визитна картичка на България пред света.

Срокът за представяне на творбите е 12.04.2018 г.

Индивидуалните участници, включително и тези с екипно участие,
работят по избраните тематични области и категории:

1. Български език и литература
1.1 Млади творци на художественото слово
2. Компютърни технологии
2.1 Компютърни магьосници
3. Изкуства
3.1 Млади музиканти
3.2 Млади художници 
3.3 Млади приложници
4. Фотография 
4.1 Млади фотографи

 
***
 
 
ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛА 
/виж на цял екран/
 
За понеделник, 12.03.
ЛИЦЕ, ЧИСЛО И ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА - 3 КЛАС
 
 
 
 
 
 
Мило дете,
През почивните си дни,
наред с безгрижните игри,
към мечтите си лети
и в творчество се потопи.
Задачите приятни с радост ти реши:
 
1 зад.
За 6.03./вторник/ моля всички ученици да са попълнили електронния тест.  
Всеки ще има възможност да разбере резултата си още същия ден.
 
 
2 зад.
Напишете описание на своята майка 
/на двоен лист - красиво, четливо/, 
като отговорите на въпросите:
 
Очаквам да видя отлични отговори и на двете задачи
 /от ВСИЧКИ  - във вторник/!!!
:)
 
***
 

ЗА  26.02.2018 г.

1.       Препишете вярно и красиво стихотворението "Хвърчило" - А. Геров /от читанката, стр. 80/ .

2.       Подчертайте всички сказуеми.

3.       Препишете глаголите и определете – вид, лице, число и време.

4.       Напишете спрежението на първите три глагола.

5.       Преобразувайте ги в сегашно време и напишете спрежението им.

6.       Съставете по едно възклицателно изречение с глаголите от сегашно време.

 

Първи опити да самостоятелно съставяне на интерактивно упражнение в LearningApps на тема: „Време на глагола“.

***

През междусрочната ваканция всички ученици да припомнят съдържанието на изучените басни. Ще проверя знанията с тест още в първата седмица.

 
УПРАЖНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК, 8.02.2018 Г.
ИЗТЕГЛИ ОТ
ТУК!
 
 
ЗА ПОНЕДЕЛНИК, 22.01.2018 г.
 
МОГА ДА ЧЛЕНУВАМ - РАБОТЕН ЛИСТ
ИЗТЕГЛИ ОТ
ТУК
 
В LearningApps.org
две нови интерактивни упражнения ще подпомогнат учениците да затвърдят знанията си за членуване на съществителните имена. Нека всички да работят в приложението с личните си акаунти. Така ще мога да проверя напредъка на всяко дете.
Успешна поготовка за срочната самостоятелна работа на 26.01.2018 г.!
 

ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

 
ПРАВОПИС НА ЧЛЕНУВАНИТЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА
 
 
***
 
ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
 
ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ "СТАНИ БОГАТ"
 
 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗУЧЕНИТЕ МОРФЕМИ
КОРЕН НА ДУМАТА. СРОДНИ ДУМИ
 
 
За 08.01.2018 г. (понеделник)
 1. През ваканцията би било добре да се попълнят всички пропуснати по една или друга причина упражнения от учебната тетрадка по БЕЛ. 

 2. Проверете тетрадките за работа в клас и домашна работа (дали не са на привършване страниците и ги подменете). Да са надписани!

 3. Припомнете съдържанието на всички изучени текстове от читанката, такто и техните автори и имайте готовност за писмено изпитване.

 4. Пропуснатите упражнения в learningapps да се изпълнят вярно от всички, без изключения!!!

 
За 11.12.2017 г.

За 04.12.2017 г. 

 

ЧЕТЕНЕ ПО РОЛИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО 

"Невероятните приключения на Билянка Разпилянка

 и Живко Ленивко" - първа глава

Михаил Лъкатник

 ТУК

 

***

 
За 13.11.2017 г
 

^^^^^^^^^^^^^^^^

За 06.11.2017 г.

ОТ ЧИТАНКАТА:

 • стр. 27/ "Лисицата и котката" - писмен преразказ в тетрадката за домашна работа;
 • стр. 31/ "Борът" - описание в тетрадката за домашна работа;
 • стихотворението "Храброто борче" - Лиана Даскалова - наизуст
 • ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ "ХРАБРОТО БОРЧЕ" - ПОДАЙ РЕШЕНИЯ ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА! 
 

ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ "ХРАБРОТО БОРЧЕ"

 

УСПЕХ!

^^^^^^^^^^^^^^^^

За 31.10.2017 г.

РЕДАКТИРАНЕ

 

за 16.10.2017 г.

Срещу всяка дума напишете дума за проверка на правописа.

Съставете едно съобщително изречение с дума, която съответсва на дадения звуков модел:

Напишете въпросително изречение, като употребите думата в множествено число.

 

 

******

ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ ПО БЕЛ

РЕДАКТИРАНЕ

Учениците от III "б" и III "в" клас могат да работят 
във виртуалната класна стая 
с акаунтите, които имат. 
Виж приложението на цял екран.

Поздравления за III "в" клас 

за чудесната работа във виртуалната класна стая! 

Успешен старт на работата с таблети!

16 от 22-ма са отлично справилите се!

БРАВО!